Star Power Rankings INDIA 31/10/10
Rank Last Week Star Release Count Points Weekly Points Change
1 1 Aamir Khan 2 353.10 -8.50
2 2 Shahrukh Khan 3 213.80
3 3 Akshay Kumar 10 154.90 -3.20
4 4 Ranbir Kapoor 5 113.90
5 6 Salman Khan 5 60.70
6 5 Hrithik Roshan 2 55.20
7 7 Saif Ali Khan 5 -12.50 +7.50
8 8 John Abraham 3 -27.50
9 9 Imran Khan 3 -167.50
10 10 Abhishek Bachchan 5 -195.70
Star Power Ranking WORLDWIDE 31/10/10
Rank Last Week Star Release Count India Points Overseas Points Worldwide Points Weekly Points Change
1 1 Aamir Khan 2 353.10 110.00 463.10 -10.50
2 2 Shahrukh Khan 3 213.80 182.40 396.20
3 3 Akshay Kumar 10 154.90 -39.90 115.00 -3.56
4 4 Hrithik Roshan 2 55.10 17.52 72.62
5 5 Ranbir Kapoor 5 113.90 -66.60 47.30
6 6 Saif Ali Khan 5 -12.50 4.20 -8.30 +10.10
7 7 John Abraham 3 -27.50 -0.80 -28.30
8 8 Salman Khan 5 60.70 -177.40 -116.70
9 9 Abhishek Bachchan 5 -195.70 -68.72 -264.42
10 10 Imran Khan 3 -170.00 -110.40 -276.70
Star Power Ranking OVERSEAS 31/10/10
Rank Last Week Star Release Count Points Weekly Points Change
1 1 Shahrukh Khan 3 456.00
2 2 Aamir Khan 2 275.00 -5.00
3 3 Hrithik Roshan 2 43.80
4 4 Saif Ali Khan 5 10.50 +6.50
6 5 John Abraham 3 -2.00
5 6 Akshay Kumar 10 -99.75 -0.90
7 7 Ranbir Kapoor 5 -166.50
8 8 Abhishek Bachchan 5 -171.80
9 9 Shahid Kapoor 4 -262.60
10 10 Imran Khan 3 -272.00
 

Source – BOI